หมวดสินค้าหลัก

LAW2108 / LAW2008 / LA208 / LW 210 สรุปกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ

ผู้เข้าชม 10,644 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : LAW2108S
  • ราคาพิเศษ : 54 บาท
  • Share รายการสินค้านี้
LAW2108 / LAW2008 / LA208 / LW 210 สรุปกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ

สารบัญ
ส่วนที่ 1 เช่าทรัพย์
  - บทที่ 1 บททั่วไป
  - บทที่ 2 หลักเกณฑ์การทำสัญญาเช่า
  - บทที่ 3 บุคคลหลายคนเรียกเอาทรัพย์สินที่เช่ารายเดียวกัน
  - บทที่ 4 การเช่าช่วงและการโอนสิทธิการเช่า
  - บทที่ 5 หน้าที่และความรับผิดของผู้ให้เช่า
  - บทที่ 6 หน้าที่และความรับผิดของผู้เช่า
  - บทที่ 7 อายุความ
  - บทที่ 8 ความระงับแห่งสัญญาเช่า
  - บทที่ 9 การโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินซึ่งให้เช่า
  - บทที่ 10 สัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าการเช่า
ส่วนที่ 2 เช่าซื้อ
  - บทที่ 1 บททั่วไป
  - บทที่ 2 ความระงับแห่งสัญญาเช่าซื้อ
  - บทที่ 3 ข้อแตกต่างของสัญญาเช่าซื้อ สัญญาเช่าทรัพย์ และสัญญาซื้อขาย
ส่วนที่ 3 จ้างแรงงาน จ้างทำของ 
  ตอนที่ 1 จ้างแรงงาน 
  - บทที่ 1 ลักษณะของสัญญาจ้างแรงงาน
  - บทที่ 2 หน้าที่ของลูกจ้างและนายจ้าง
  - บทที่ 3 ความระงับของสัญญาจ้างแรงงาน
  ตอนที่ 2 จ้างทำของ
  - บทที่ 1 ลักษณะของสัญญาจ้างทำของ
  - บทที่ 2 หน้าที่และความรับผิดของผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้าง
  - บทที่ 3 ความระงับของสัญญาจ้างทำของ
 
 
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
+ สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
+ สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
+ ชี้จุด ประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
+ ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุดและตำราเรียนเล่มใหม่
เหมาะสำหรับ
+ นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
+ นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย
ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด LAW2108 / LAW2008 / LA208 / LW210

Close หน้าต่างนี้
Go Top