หมวดสินค้าหลัก

LAW2104 / LAW2004 / LA204 / LW202 สรุปกฎหมายรัฐธรรมนูญ และสถาบันการเมือง

ผู้เข้าชม 14,150 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : LAW2104S
  • ราคาพิเศษ : 60 บาท
  • Share รายการสินค้านี้
LAW2104 / LAW2004 / LA204 / LW202 สรุปกฎหมายรัฐธรรมนูญ และสถาบันการเมือง
 
เนื้อหาประกอบด้วย
บทนำ
ภาคทฤษฎีรัฐธรรมนูญ
บทที่ 1 รัฐธรรมนูญ
บทที่ 2 รัฐ
บทที่ 3 การปกครองในระบบรัฐสภา
บทที่ 4 การปกครองในระบบประธานาธิบดี
บทที่ 5 การปกครองระบบกึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดี
บทที่ 6 อำนาจอธิปไตยและหลักการแบ่งแยกอำนาจ
บทที่ 7 ระบบเลือกตั้ง และกฎหมายเลือกตั้งของไทย
บทที่ 8 พรรคการเมือง
ภาครัฐธรรมนูญไทย
บทที่ 1 ประวัติรัฐธรรมนูญไทย
บทที่ 2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
หมวดที่ 1 บททั่วไป
หมวดที่ 2 พระมหากษัตริย์
หมวดที่ 3 สิทธิเสรีภาพของชนชาวไทย
หมวดที่ 4 หน้าที่ของชนชาวไทย
หมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐ
หมวดที่ 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ
หมวดที่ 7 รัฐสภา
หมวดที่ 8 คณะรัฐมนตรี
หมวดที่ 9 การขัดกันแห่งผลประโยชน์
หมวดที่ 10 ศาล
หมวดที่ 11 ศาลรัฐธรรมนูญ
หมวดที่ 12 องค์กรอิสระ
หมวดที่ 13 องค์กรอัยการ
หมวดที่ 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดที่ 15 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
หมวดที่ 16 การปฏิรูปประเทศ

ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
- สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
- สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
- ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
- ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่
ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด LAW2104 / LAW2004 / LA204 / LW202

Close หน้าต่างนี้
Go Top