หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการศึกษา กศน. (NVT)

ผู้เข้าชม 9,699 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT284
  • ราคาพิเศษ : 259 บาท
  • Share รายการสินค้านี้
E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการศึกษา กศน. (NVT)
 
จัดทำ     :  กรกฎาคม 2557
จำนวน   :  424 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download
 
 
** อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช่หนังสือ เป็น PDF Flie ไม่มีหนังสือส่งให้ทางไปรษณีย์ DOWNLOAD อย่างเดียว **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 
สารบัญ

ส่วนที่ 1  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ กศน.
ประวัติความเป็นมาของ สนง. กศน.                        
วิสัยทัศน์                                     
พันธกิจ                                     
เป้าประสงค์                                 
ยุทธศาสตร์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย             
แผนปฏิบัติการ กศน. 4 ปี พ.ศ. 2555-2558                

ส่วนที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539                
พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539                
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540                
พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551    
พรฎ.ว่าด้วยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546        
ระเบียบฯ ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม        

ส่วนที่ 3 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
นโยบาย                                    
แผน (Plan)                                
โครงการ (Program)                                
การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์                            
กระบวนการของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์                    
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ตามแนวทางของสำนักงาน ก.พ.ร.               
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์                        
แนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ                
ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์                
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการงบประมาณ                
งบประมาณแผ่นดิน                            
แนวความคิดในการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน                
เทคนิคในการวิเคราะห์งบประมาณแผ่นดิน                    
งบประมาณแบบวางแผนวางโครงการ                    
การติดตามประเมินผลโครงการ (Program Evaluation)    
การวิจัยและการพัฒนาระบบงาน            
การวิจัย                                 
การบริหารการพัฒนา                     

ส่วนที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์        
ประวัติของคอมพิวเตอร์                    
ระบบคอมพิวเตอร์  (Computer System)                
อุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารกับเครื่องคอมพิวเตอร์            
ประเภทการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์                
ระบบเครือข่าย                        
อินเตอร์เน็ต  (Internet)                      
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ                        
ประเภทข่าวสารข้อมูล                        
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology – IT)            
โปรแกรมประยุกต์ใช้งานประเภทต่างๆ                    
การละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์                        
ไวรัสคอมพิวเตอร์  (Computer Virus)                    
ไมโครซอฟท์ เวิร์ด (Microsoft Word)                    
ไมโครซอฟท์ เอ็กเซล (Microsoft Excel)                    
ไมโครซอฟท์  พาวเวอร์พ้อยท์ (Microsoft PowerPoint)            
พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                

ส่วนที่ 5 แนวข้อสอบ
แนวข้อสอบ Microsoft  Excel                    
แนวข้อสอบ Microsoft  Word                    
แนวข้อสอบ Microsoft  PowerPoint                
แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์                      
แนวข้อสอบ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.2539        
แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539    
แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540        
แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย    
แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546    
แนวข้อสอบ ระเบียบฯ ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติ
แนวข้อสอบ เฉพาะตำแหน่ง  
     

 
จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 

 

 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำ

 

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top