หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ กรมบัญชีกลาง (NVT)

ผู้เข้าชม 10,760 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NVT292
  • ราคาพิเศษ : 233 บาท
  • ราคาปกติ 259 บาท ลด 10%
  • Share รายการสินค้านี้
E-BOOK Download คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ กรมบัญชีกลาง (NVT)
 
จัดทำ     :  กรกฎาคม 2557
จำนวน   :  642 หน้า
รูปแบบ   :  หนังสือ E-BOOk เป็น File PDF Download
 
 
** อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช่หนังสือ เป็น PDF Flie ไม่มีหนังสือส่งให้ทางไปรษณีย์ DOWNLOAD อย่างเดียว **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPHONE  Smartphone  
 
หรือพิมพ์ออกมาอ่านได้เลยสำหรับคนรุ่นใหม่ 
 
ไม่ต้องรอสินค้า สั่งแล้วได้อ่านเลย ใช้เวลา Download ไม่ถึง 1 นาที !! 
 
เข้ามา Download File E-Book ได้ หลังจากแจงโอนเงิน 3-6 ชั่วโมง เมื่อทางเราตรวจพบยอดเงินโอนแล้ว !!
 
<< หนังสือสามารถ Download ได้เลย หลังจากเราตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว ถ้าสั่งเล่มนี้เล่มเดียว ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง  ชำระเงินไม่ต้องโอนค่าจัดส่งมา ทำรายการสั่งซื้อร่วมกับสินค้าอื่นได้>> 
 
สารบัญ

ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง                
วิสัยทัศน์                             
พันธกิจ                            
แผนปฏิบัติราชการกรมบัญชีกลาง 2555-2558             
โครงสร้างและอำนาจหน้าที่                     
ยุทธศาสตร์                         
ค่านิยม                            
ระเบียบข้าราชการพลเรือน                     
แนวข้อสอบระเบียบข้าราชการพลเรือน                 
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน                     
 
ส่วนที่ 2 ความรู้ด้านการวิเคราะห์ และวางแผนงาน การประสานงาน และการจัดการองค์กร
ทักษะการรวบรวมและการจัดการข้อมูล                          
การบริหารจัดการภายในองค์กร การประสานงาน การวางแผนงาน             
แนวข้อสอบ                         

ส่วนที่ 3 ความรู้ด้านกฎหมาย
ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2552          
แนวข้อสอบ ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม             
ระเบียบฯ ว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2549                  
ข้อสอบ  ระเบียบฯ ว่าด้วยพัสดุทางอิเล็กทรอนิกส์ 2549                  
พรบ.การงบประมาณ พ.ศ. 2502 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2543             
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551      
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4พ.ศ. 2554 
แนวข้อสอบ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังฯ                 
แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548            
พรฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม          
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ     

ส่วนที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับ สังคม เศรษฐกิจ การบริหารราชการ
ความรู้เกี่ยวกับ สังคม เศรษฐกิจ                          
แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สังคม เศรษฐกิจ                    
ความรู้เกี่ยวกับการบริหารราชการ                        
แนวข้อสอบการบริหารราชการ                            

ส่วนที่ 5 ความรู้เฉพาะตำแหน่งบัญชี
ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีเบื้องต้น                                
ข้อสมมติฐานทางการบัญชี                                 
งบการเงิน                                     
สมการบัญชี                                     
การวิเคราะห์รายการค้า                                 
ผังบัญชี                                         
สมุดรายวันชั้นต้น                                     
งบทดลอง                                     
การปรับปรุงรายการบัญชี                                 
กระดาษทำการ                                     
สมุดรายวันเฉพาะ                                     
การบริหารการเงิน                                     
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน                             
การวิเคราะห์งบกระแสเงินทุนและงบประมาณ                         
การวิเคราะห์การใช้สินทรัพย์และเงินทุนในการดำเนินงาน                     
การบริหารการเงินทุนหมุนเวียน                                 
การบริหารลูกหนี้                                     
การบริหารสินค้าคงคลัง                                 
งบประมาณการลงทุน                                 

ความรู้ทางด้านตรวจสอบภายใน                            
หน้าที่ของกลุ่มตรวจสอบภายใน                             
มาตรฐานด้านคุณสมบัติ                                
มาตรฐานการปฏิบัติงาน                                
จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน                                
หลักปฏิบัติงาน                                     
แนวทางปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน                         
ขอบเขตของการตรวจสอบภายใน                             
มาตรฐานการควบคุมภายใน                                
การบริหารความเสี่ยง                                    
ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง                            
การกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล              
         

              
 
จะได้รับไฟท์ E-Book  3-6 ชั่วโมง หลังจากแจ้งโอนเงิน !!
 
ต้องการดูตัวอย่าง หนังสือเล่มนี้ (Click)
 
 
 
 
วิธีการ Download หนังสือ E-book หลังจากเราได้ตรวจเช็คการชำระเงินแล้ว !!
    ( จะมี E-mail แจ้งไปที่ลูกค้า กด link มาที่ www.Sheetram.com )
 
1. lock in เข้าไปที่ www.Sheetram.com
 
2. เข้าไปที่รายการสินค้าที่สั่งซื้อ กดที่ Detail รายการที่สั่งซื้อ
 
 
3. จะพบ File ที่ให้ Download กด Download ไฟล์
4. ระบบจะให้ใส่ E-mail และ Password ที่ลงทะเบียนอีกครั้ง
5. Zip File เปิดออกมา เป็นเนื้อหาหนังสือ 1 ไฟล์ และ Password 1 ไฟล์
6. นำ Password ที่ให้มา ไปใส่ใน File PDF ที่ส่งมาให้
 
6. 

   

โปรแกรมที่ต้องใช้+Download ได้เลยถ้าไม่มี

1. Adobe Reader (โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF ไฟล์เอกสาร) < click DOWNLOAD >

2. winRAR ( โปรแกรมแตกไฟท์ที่ Download มา) < click DOWNLOAD >

กรณีใช้ IPAD / IPONE TADLET ANDROID (ซัมซุง,เอเซอร์,TADLET จีน)

ให้หา 2 โปรแกรมนี้ใน APP STORE และ PLAY STORE มาลงก่อนจึงจะใช้งานได้

จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมบัญชีกลาง

Close หน้าต่างนี้
Go Top